< <
Hotel Tři růže***+ Hotel Výsluní*** Alpský hotel***+ Hotel Venuše*** Pension Barytka Nr.54 Hostel Central

Hostel Central

Galerie Galerie Galerie Galerie

Ubytovací řád

Ubytovací řád

1.    Ubytovna je určena pro personální ubytování jednotlivců, skupin. K tomu účelu jsou připraveny dvou-, tří-, čtyř- či vícelůžkové pokoje. Obsazování pokojů bude prováděno dle počtu lůžek na jednotlivých pokojích. Nelze uplatňovat nárok na menší obsazení pokoje ( pouze za předpokladu úhrady za zbylá volná lůžka na pokoji ).

2.    Každý ubytovaný klient musí být řádně přihlášen a zapsán do evidence ubytovaných. Za tímto účelem předloží příslušnému pracovníkovi provozovatele / dále jen PPP / při uzavření smlouvy o ubytování svůj občanský průkaz, cestovní pas, popřípadě jiný platný doklad o jeho totožnosti. V případě ubytování skupin, předkládá pověřená osoba objednatele kompletní seznam ubytovaných na jednotlivých pokojích. A to vždy aktuální k prvnímu pracovnímu dni daného měsíce.

3.    PPP je oprávněn provádět namátkové kontroly totožnosti všech osob po ubytovně se pohybujících. Může vyžadovat předložení jejich oprávnění k pohybu po ubytovně. V případě potřeby může též požadovat zpřístupnění pokoje klienta. Pokud bude v pokoji klienta zastižena osoba nenahlášená v řádné evidenci, ale prokazatelně pokoj obývající, může provozovatel po klientovi nárokovat náhradu ve výši 5000,- Kč. Při opakující se situaci může být klient vystěhován bez nárady.

4.    Každý ubytovaný klient je povinen včas a řádně uhradit stanovené platby za ubytování a jiné dohodnuté služby. Při uzavření ubytovací smlouvy a převzetí klíče od pokoje je každý klient povinen uhradit vratnou zálohu za poskytnutý klíč ve výši 250,-Kč/ 1 ks. ( sada se skládá ze dvou klíčů a to od objektu a od pokoje )

5.    Ubytovna ( provozovatel ) odpovídá za škody na odložených věcech pouze za předpokladu, že věci byly za tím účelem odevzdány PPP do úschovy. Za klenoty, peníze a jiné cennosti odpovídá provozovatel také pouze tehdy, pokud tyto věci byly převzaty PPP. Právo na náhradu škody musí být uplatněno u PPP bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin od události.

6.    Klient užívá pokoj po dobu sjednanou s provozovatelem. Pokoj je povinen uvolnit a vrátit od něho klíč nejpozději do 10.00 hodin posledního dne sjednaného ubytování. Neučiní-li tak, je provozovatel oprávněn účtovat mu pobyt za další den. V případě, že provozovatel má tento pokoj již dříve rezervovaný, a klient neuposlechne výzvy, či není v ubytovně přítomen, vyhrazuje si provozovatel věci klienta sbalit a uložit na bezpečném místě tak, aby pokoj mohl užívat další klient.

7.    V prostorách ubytovny ani v  pokojích nesmí klient bez souhlasu provozovatele přemisťovat zařízení, provádět jakékoli zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací.

8.    V celém komplexu ubytovny není dovoleno používat jakékoli vlastní elektrické spotřebiče ( el.přímotop, varná plotna, varná konvice,…). Toto nařízení se netýká elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně ( holících strojků, sušičů vlasů, apod.). V případě instalace vlastního radiopřijímače, nebo televizoru je host /klient/ si povinen vyžádat předchozí souhlas provozovatele.

9.    Klient je povinen se v prostorách ubytovny a na pokoji chovat zodpovědně, hospodárně a předcházet škodám. Při odchodu z pokoje je vždy povinen uzavřít vodovodní kohoutky, zhasnout světla, uzavřít okna a uzamknout dveře. Taktéž vchodové dveře do objektu je povinen vždy uzamknout.

10.    V obou budovách jsou umístěny nádoby na tříděný odpad. Každý ubytovaný je povinný dodržovat pořádek, používat tyto nádoby jen pro stanovený účel a odkládat pouze neznečištěné materiály.

11.    Veřejné prostory ubytovny, včetně toalet a sprch jsou pravidelně udržovány PPP. Není dovoleno jednotlivé prostory uzamykat po dobu delší než nutnou či jinak omezovat jejich užívání pro ostatní ubytované.

12.     Každého 5. a 20. dne v měsíci může klient využít možnost výměny ložního prádla (systémem kus za kus). V čase mezi 15-17 hod bude k tomuto účelu přítomna PPP – v office v 1. patře ubytovny Špindlerovská Pokud není domluveno jinak, výměna ložního setu je zpoplatněna 30,-Kč

13.    Wi-fi je k dispozici v celém objektu. Povinný poplatek je stanoven na paušální částku 170,- Kč bez ohledu na délku pobytu klienta.

14.    Každý klient je povinen řídit se požárním řádem, seznámit se s poplachovými směrnicemi, popřípadě další dokumentací a příkazy k zajištění požární ochrany. Každý pokoj je vybaven plánem únikových cest a rovněž přehledem důležitých tel. Čísel. V případě, že klient zjistí požár, postupuje podle požárního řádu, tzn. pokusí se požár uhasit, ohlásí jej neprodleně na tel. Číslo 150 a poté vyrozumí i provozovatele ubytovny.

15.    Zneužití či úmyslné poškození hasičského přístroje je jednak přestupkem, který je řešen policií ČR a zároveň je pokutován částkou 5.000,- Kč ze strany provozovatele.

16.    Pokud není provozovatelem udělena výjimka, není dovoleno mít na pokojích ani ve společných prostorách psy či jiná zvířata. V případě výjimky je nutno prokázat jejich bezvadný zdravotní stav. Zvířata nikdy nesmí obtěžovat ostatní hosty a zůstávat déle než 5 hodin sama v pokoji.

17.    Konzumace alkoholu ve společných prostorách ubytovny je zakázána.

18.    Kouření je zcela zakázáno ve všech prostorách. Porušení je pokutováno 1.000,- Kč

19.    Případnou ztrátu klíčů je klient povinen nahlásit bezodkladně PPP a uhradit škodu tím způsobenou.

20.    V době od 22:00 hod. do 07:00 hod. klient dodržuje noční klid, tj. neruší ostatní ubytované hosty v ubytovně a rovněž není dovoleno v této době přijímat na pokojích návštěvy. V případě rušení nočního klidu a neuposlechnutí výzvy PPP, může být klientovi ukončen pobyt a to bez náhrady.

21.    V případě, že vnikne škoda na zařízení, vybavení ubytovny či pokoje, je host /klient/ povinen škodu bezodkladně nahlásit provozovateli a vyčíslenou škodu uhradit, pokud neprokáže, že škodu nezavinil. Při hrubém znečištění pokoje je účtován poplatek ve výši 1.000,--Kč.

22.    Klient je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je poruší, je provozovatel ubytovny oprávněn od smlouvy o ubytování odstoupit před uplynutím dohodnuté doby, a to bez náhrady.

Ubytovací řád nabyl platnosti 1. 12. 2015

Martin Kubíček
Ředitel společnosti HOTELKLIK a.s.
Provozovatel ubytovny CENTRÁL & depandence ŠPINDLEROVSKÁ HOSPODA
Špindlerův Mlýn


 

XXXX Informace
e-mailem

Pokud si přejete dostávat náš newsletter, zadejte svůj e-mail.

-
XXXX Sledujte náš
facebook

Staňte se našimi fanoušky na facebooku a nic vám neunikne.

UP!